1. Cele Konkursu:
– rozwijanie zainteresowania chemią wśród szerokiego grona uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– wyszukiwanie i promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie chemii i praca nad pogłębianiem ich wiedzy,
– umożliwienie porównania poziomu wiedzy i umiejętności chemicznych pomiędzy uczestnikami konkursu oraz szkołami,
– doskonalenie form pracy z uczniami uzdolnionymi chemicznie,
– forma przygotowania uczniów do Olimpiady chemicznej oraz studiów na kierunkach chemicznych.

2. Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania chemii dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo obowiązują podstawy analizy jakościowej kationów i anionów wykorzystujące reakcje wytrącania osadów, kompleksowania oraz identyfikacji podstawowych grup funkcyjnych w związkach organicznych.

3. Organizatorem Konkursu są:
– Wydział Chemiczny PŁ,
– Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ,
– Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

4. W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym. Nie wprowadza się zakresu terytorialnego dla uczestników Konkursu.

5. Pracami związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Organizacyjny powoływany corocznie przez Dziekanów Wydziałów organizujących Konkurs.

6. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Wydział Chemiczny PŁ ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

7. Rejestracja uczestników danej edycji Konkursu odbywa się, w terminie zgodnym z terminarzem Konkursu, wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej Konkursu pod adresem https://kch3w.p.lodz.pl.

8. Pracami Jury kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Pełny skład Komitetu Organizacyjnego bierze udział w układaniu zadań konkursowych.

9. Etapy Konkursu:
a) Etap wstępny – eliminacje wewnątrzszkolne dokonywane są przez nauczycieli przedmiotu danej szkoły w oparciu o wyniki osiągane przez poszczególnych uczniów. Uczestnik rejestruje się następnie na stronie konkursu.
b) Etap I – rozwiązywanie zadań teoretycznych (obliczeniowych) – przeprowadzany jest w poszczególnych szkołach. Prace w postaci rozwiązanych zadań uczestnicy przesyłają pocztą w wyznaczonym terminie na adres: Wydział Chemiczny PŁ ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź z dopiskiem Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów PŁ.
c) Etap II – odbywa się na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Etap ten składa się z dwóch części. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu trzech zadań z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii fizycznej i chemii organicznej. Część praktyczna polega na rozwiązaniu zadania laboratoryjnego. Oba etapy odbywają się w jednym dniu.

10. Poszczególne etapy konkursu odbywają się zgodnie z terminarzem Konkursu podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu na początku września roku szkolnego, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

11. Liczba uczestników Konkursu:
a) do pierwszego etapu zawodów szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników,
b) do drugiego etapu Konkursu Jury kwalifikuje uczestników według kolejności uzyskanych punktów w liczbie ustalanej corocznie przez Komitet Organizacyjny.

12. Punktacja Konkursu:
a) praca każdego zawodnika jest oceniana niezależnie przez dwóch sprawdzających,
b) o ostatecznej kolejności uczestników decyduje suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie Konkursu,
c) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje zespół oceniający obydwa etapy Konkursu,
d) Zestawienia wyników dokonuje w/w zespół, a zatwierdza je i ogłasza Jury Konkursu. Ponadto Jury Konkursu przyznaje nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

13. Odwołania od decyzji Jury można kierować do Komitetu Organizacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie werdykt Jury jest ostateczny.

14. Uzyskane wyniki przez zawodników w pierwszym etapie danej edycji Konkursu są:
a) umieszczane na stronie internetowej Konkursu,
b) przekazywane drogą mailową do szkół.
Listy laureatów i finalistów danej edycji Konkursu ogłaszane są na uroczystości zakończenia danej edycji Konkursu.

15. Dokumentacja pierwszego i drugiego etapu pozostaje do wglądu w siedzibie Konkursu.

Laureaci i finaliści Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów Konkursu oraz Sponsorów